Verkoopsvoorwaarden

  1. Al onze facturen zijn betaalbaar op het adres van onze maatschappelijke zetel, contant, netto en zonder korting. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder in gebrekenstelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder in gebrekenstelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van €50) als schadebeding.
  2. Alle prijzen zijn exclusief kosten en taksen. Prijzen opgegeven in de offertes worden slechts ter aanduiding verschaft zijn slechts 30 kalenderdagen geldig en kunnen nadien gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. Verpakkings- en verzendingskosten zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk tegenbeding.

  3. De eigendom van de goederen gaat over op de klant na de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat over op de klant vanaf de levering, ongeacht of al dan niet reeds betaling plaatsvond.

  4. De eventuele leveringsdata of uitvoeringstermijnen worden, behoudens andersluidend beding, steeds aangewezen te louter indicatieve titel. De overschrijding van de richttermijn kan door de klant niet ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen of een andere aanspraak te laten gelden.
  5. De klant moet zichtbare gebreken inroepen binnen de 48 uur na de levering. Onze aansprakelijkheid in het kader van zichtbare gebreken is in elk geval beperkt tot het verwisselen van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen.
Eventuele verborgen gebreken moeten per aangetekende brief worden ingeroepen binnen de 14 dagen na levering. De eventuele vordering in rechte op grond van verborgen gebreken moet worden ingesteld binnen de 3 maanden na de levering, dit op straffe van verval.

  6. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze bedingen brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van deze overeenkomst of andere bedingen mee.

  7. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel het vredegerecht te Izegem en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.

 

Privacy

Wood-You bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Jo Mallisse op info@wood- you.be

Verwerkingsdoeleinden

Wood-You bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Wood-You-groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Wood-You bvba verbonden zijn of met enige andere partner van Wood-You bvba; Wood-You bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@wood-you.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Wood-You bvba

Atelier en burelen:
Zwaaikomstraat 21
8800 Roeselare

Maatschappelijke zetel:
Krommestraat 5
8870 Izegem
RPR GENT, Afdeling Kortrijk